poziom: szkoła podstawowa
czas trwania: 45 min

Temat lekcji: Zaszyfrowane tempo

 

Scenariusz lekcji dla szkól podstawowych

 

Czas trwania lekcji: 45 minut

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Cele operacyjne:

 • zapoznanie uczniów z elementami dzieła muzycznego (agogiką)

Cele wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów na muzykę

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

 • stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo);
 • wykorzystuje w śpiewie znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, harmonię, agogikę, dynamikę, artykulację);
 • odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne);
 • korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.

Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:

 • śpiewa, dbając o higienę głosu;
 • tworzy wypowiedzi o muzyce za pomocą środków pozamuzycznych – opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

 • świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu – agogika);
 • charakteryzuje wybrane utwory muzyczne wysłuchane i omówione na zajęciach oraz inne, określając cechy muzyki, które decydują o charakterze utworu.

Materiały:

 • laptop z podłączonymi głośnikami i dostępem do Internetu;
 • rzutnik multimedialny;
 • nagrania:

Samuel Barber Adagio na smyczki

Ludwig van Beethoven V Symfonia c-moll op. 67

Ludwig van Beethoven Sonata cis-moll op. 27 nr 2 Księżycowa

Wolfgang Amadeusz Mozart Sonata A-dur KV 331

 • prezentacja „Elementy dzieła muzycznego – agogika”;
 • ilustracje:
 • metronom

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metronome_Nikko.jpg?uselang=pl

 • strony:

http://www.gitaradlapoczatkujacych.pl/metronom-online.html

Metody nauczania:

 • pogadanka
 • pokaz
 • ćwiczenia.

Formy:

 • praca indywidualna
 • praca zbiorowa.

 Przebieg lekcji:

1. Faza wstępna

 • Powitanie
 • Sprawdzenie obecności
 • Podanie tematu lekcji.

2. Faza realizacyjna

 • Wprowadzenie dotyczące elementów dzieła muzycznego. Do elementów dzieła muzycznego zaliczamy: melodykę, rytmikę, harmonikę, agogikę, artykulację, dynamikę i kolorystykę. Wszystkie te elementy współdziałają ze sobą, tworząc dzieło muzyczne.
 • Elementem, który decyduje o szybkości wykonywania utworu, jest AGOGIKA, czyli tempo.
 • Tempo można określić na trzy sposoby. Po pierwsze za pomocą metronomu, czyli urządzenia mechanicznego lub elektronicznego służącego do dokładnego podawania tempa utworu muzycznego. Metronom mechaniczny wynaleziony został w 1816 r. przez J.N. Mälzla, stąd skrót M.M. – czyli metronom Mälzla,
 1. np.  = 60. Oznacza to, że utwór ma być wykonany w takim tempie, by na jedną sekundę przypadła jedna ćwierćnuta. Obecnie częściej używa się odpowiedników elektronicznych, których można używać w urządzeniach przenośnych (tablet, komórka) i komputerach.

Aby przejść na stronę metronomu online, wystarczy kliknąć ilustrację w prezentacji.

http://www.gitaradlapoczatkujacych.pl/metronom-online.html

https://play.google.com/store/search?q=metronom&c=apps

 • Kolejny sposób to określenia włoskie. Są stosowane na całym świecie, nie określają tempa bezwzględnie jak metronom, jedynie w przybliżeniu. Tempa dzielimy na wolne, umiarkowane i szybkie.
 • Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali rozwiązać rebus podpisując literowo nuty. Jeżeli uczniowie mają problem z nazwami literowymi nut, nauczyciel wyświetla slajd.

 

 • Pierwszym przykładem jest tempo wolne adagio (wym. adadżio):
 • Należy wpisać kolejno: a, d, a i g:
 • Innym przykładem tempa wolnego jest grave:
 • Należy wpisać kolejno: g, a i e:
 • Poza rozszyfrowanymi przykładami inne rodzaje tempa wolnego to:
  • largo – szeroko, bardzo powoli;
  • larghetto – trochę szybciej niż largo;
  • lento – powoli, wolno.

 

 • Druga grupa temp to tempa umiarkowane. Jako przykład uczniowie próbują rozszyfrować andante, tym razem w kluczu basowym:
 • Wpisują kolejno: a, d, a i e:
 • Inne przykłady temp umiarkowanych:
  • andantino – trochę żywiej niż andante;
  • moderato – umiarkowanie;
  • allegretto – dość żywo (nieco wolniej niż allegro).
 • Jako przykład tempa umiarkowanego (Andante grazioso) nauczyciel demonstruje nagranie Sonaty A KV 331 Wolfganga Amadeusza Mozarta: 

 

 • Ostatnia grupa tempa to tempa szybkie. Jako pierwszy przykład uczniowie rozszyfrowują allegro – szybko, wesoło:
 • Uczniowie wpisują kolejno: a, e i g:
 • Kolejny przykład tempa szybkiego to veloce (czyt. welocze) – lotnie, żywo:
 • Należy wpisać kolejno: e, c i e:
 • Inne przykłady temp szybkich:
  • vivo żywo;
  • vivace(czyt. wiwacze) prędko, z ożywieniem;
  • prestoszybko;
  • vivacissimobardzo żywo;
  • prestissimobardzo szybko.
 • Przykładem tempa szybkiego (Allegro con brio) jest I część V Symfonii Ludwiga van Beethovena:
 • Dla dokładniejszego oznaczania tempa można stosować dodatkowe określenia:
 • maestoso – majestatycznie;
 • molto – bardzo;
 • meno – mniej;
 • meno mosso – wolniej;
 • non tanto – nie zanadto;
 • non troppo – nie zanadto;
 • più – bardziej, więcej;
 • più mosso – żywiej;
 • sempre – zawsze;
 • sostenuto – wstrzymując;
 • un poco – trochę, nieco;
 • ancora – jeszcze;
 • tempo primo – powrót do pierwszego tempa;
 • a tempo – do tempa;
 • ritenuto – opóźniając, zwalniając.
 • Tempo można wyznaczyć również określając bezwzględny czas trwania utworu, np. 12 min.
 • Utrwalenie wiadomości na temat agogiki. Nauczyciel demonstruje nagranie Sonaty cis-moll op. 27 nr 2 Księżycowej Ludwiga van Beethovena i prosi określenie tempa

3. Faza podsumowująca

Tomaso Albinoni Agagio g-moll

Tempo wolne – Adagio

 
Katarzyna Broj

 

Załączniki:

1) Prezentacja - do pobrania tutaj

2) Karta pracy - do pobrania tutaj

drukuj pdf

zobacz również:

Muzyczna maszyneria +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

Poloneza czas zacząć +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

Partytura +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla gimnazjów i liceów/szkół ponadpodstawowych, odc. 6/7

Rytm w muzyce +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla gimnazjów, odc. 2/7