< powrót

Krakowiaczek jeden…

poziom: szkoła podstawowa
czas trwania: 45 min

Temat lekcji: Krakowiaczek jeden...

 

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

 

Czas trwania lekcji: 45 minut

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Cele operacyjne:

 • zapoznanie uczniów z polskimi tańcami narodowymi (krakowiakiem) 

Cele wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów na muzykę

Treści z podstawy programowej:

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

 • stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo);
 • wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, harmonię, agogikę, dynamikę, artykulację);
 • odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne);
 • określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (krakowiaka);

Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:

 • śpiewa ze słuchu (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pamięci) lub z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z towarzyszeniem instrumentu) piosenki z repertuaru dziecięcego i popularnego;
 • odtwarza ruchem i gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne krakowiaka;
 • gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory;

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

 • rozpoznaje charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych;
 • świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu);
 • charakteryzuje wybrane utwory muzyczne wysłuchane i omówione na zajęciach oraz inne, określając cechy muzyki, które decydują o charakterze utworu;
 • interpretuje (gra i śpiewa) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi umieszczonymi w nutach oraz własnym odczuwaniem muzyki.

Materiały:

 • laptop z podłączonymi głośnikami i dostępem do Internetu;
 • rzutnik multimedialny;
 • nagrania: melodia Krakowiaczek jeden w wersji na flecie poprzecznym, dzwonkach chromatycznych i schemat rytmiczny na werblu;
 • prezentacja Krakowiaczek jeden;
 • dowolne instrumenty perkusyjne, dzwonki chromatyczne;
 • wiadomości na temat czasu trwania nut z portalu muzykotekaszkolna.pl Lekcja 2.1 i Lekcja 2.2 

Metody nauczania:

 • pogadanka
 • pokaz
 • ćwiczenia

Formy:

 • praca indywidualna
 • praca zbiorowa 

Przebieg lekcji:

 1. Faza wstępna
 • Powitanie
 • Sprawdzenie obecności
 • Podanie tematu lekcji. Nauczyciel pyta uczniów czy pamiętają jakie mamy w Polsce tańce narodowe (polonez, krakowiak, mazur, oberek, kujawiak). Następnie informuje, że dziś poznają jedyny wśród tych wymienionych, który ma metrum dwudzielne – krakowiak. 
 1. Faza realizacyjna
 • Omówienie cech charakterystycznych krakowiaka – prezentacja.
 • dawna nazwa: mijany, ścigany, dreptany
 • metrum: 2/4
 • charakter: żywy
 • pochodzenie: Małopolska
 • forma: 2 lub 3 częściowa
 • układ rytmiczny:

 

 •  charakterystyczna synkopa – wyjaśnienie, że synkopa to przeniesienie akcentu na słabą część taktu.

 

 • Prezentacja schematu rytmicznego krakowiaka, zapis i realizacja na dowolnym instrumencie perkusyjnym. W razie braku dostatecznej liczby instrumentów można posłużyć się ołówkami. Nauczyciel pyta uczniów co oznacza metrum 2/4 (w takcie mogą znajdować się dwie ćwierćnuty, albo cztery ósemki). Następnie prosi o przepisanie schematu do zeszytu i zaznaczenie akcentu w drugim takcie czyli synkopy – uczniowie powtarzają za nauczycielem wyraz „syn-ko-o-pa”akcentując i przeciągając drugą sylabę.

 

 • Demonstracja utworu Krakowiaczek jeden – próba zaśpiewania pierwszej zwrotki a cappella. (Nagranie melodii włączy się po kliknięciu w głośnik).
 • Zaprezentowanie rytmu piosenki przy pomocy nagrania werbla (prezentacja) – przypomnienie wiadomości dotyczących nut i pauz - Lekcja 2.1 i Lekcja 2.2

Należy kliknąć na podpunkt pierwszy, wtedy otworzy się hiperłącze, odtworzyć lekcję 2.1, następnie powrócić do prezentacji i postąpić podobnie z podpunktem drugim.

 • Rozdanie nut utworu – uczniowie podpisują nazwami solmizacyjnymi nuty (karta pracy nr 1). Uczniowie mając do dyspozycji wyświetloną w prezentacji klawiaturę z nazwami dźwięków podpisują nuty krakowiaka.
 • Nauczyciel prezentuje poprawną partyturę z podpisanymi nazwami solmizacyjnymi. Uczniowie zaznaczają i korygują ewentualne błędy. Następnie próbują zagrać na dzwonkach chromatycznych w parach (w razie braku instrumentów uczniowie grają na klawiaturach za pomocą ołówków). 
 1. Faza podsumowująca

      Wykonanie koncertowe utworu Krakowiaczek jeden – klasa podzielona na grupy:

 • wokaliści – śpiewają
 • instrumentaliści grają
 • perkusiści wystukują rytm
 • dyrygentem jest nauczyciel, lub wybrany uczeń.

W miarę możliwości uczniowie zamieniają się rolami.

 

Katarzyna Broj

 

Zobacz dodatkowe informacje o krakowiaku

pobierz pliki

pobierz plikipobierz wszystkie pliki
drukuj pdf

zobacz również:

Oberek i mazurek +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

Poloneza czas zacząć +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

K jak kujawiak, K jak kompozytor +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

Mazur czyli zagrajcie siarczyście! +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych